Betingelser

​Salgs- og Leveringsbetingelser

Gældende for: Tømrer og snedker firmaet

BFK TRÆLØSNINGER Vestre Landevej 63 6800 Varde.

§ 1. GENERELT

Enhver leverance/ydelse mellem BFK TRÆLØSNINGER og køber/kunden finder sted på grundlag af nærværende

almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

§ 2. TILBUD

Tilbud er kun bindende for sælger i 30 dage, hvis ikke andet er anført tilbuddet.

Tilbud skal accepteres skriftligt af køber, eksempelvis via sms eller mail.

§ 3. BETALING

Betaling skal ske senest 8 dage efter leveringen.

Betaling skal finde sted i henhold til de på faktura anførte betalingsfrister.

Betales købesummen ikke rettidigt beregnes morarenter på 2 % af den til enhver tid værende restgæld fra

forfaldsdagen. Betaling af morarenter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers

misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.

Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen

er udskudt på grund af købers forhold.

Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer,

medmindre dette er skriftligt anerkendt af sælger.

Produktet/varen forbliver sælgers indtil det fulde faktura beløb er indbetalt. Arbejde og materialer som ikke er med i

tilbuddet, faktureres særskilt.

§ 4. EJENDOMSFORBEHOLD

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter

og omkostninger.

§ 5. LEVERING OG FORSINKELSE

Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med

køber bringer det solgte til køber.

Levering til køber sker for købers regning og risiko.

En overskridelse af leveringstiden med 30 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende betragtes som rettidig

levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.

Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at sælger er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig,

vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes

leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før

eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket

levering.

Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 3 måneder.

§ 6. EMBALLAGE

Sælger skal påse, at ydelser/varer emballeres forsvarligt. Herunder ikke ydelser/varer fra underleverandører. Såfremt

køber måtte have særlige krav eller ønsker i forbindelse med emballering, skal dette meddeles sælger skriftligt, inden

aftalens indgåelse.

§ 7. MANGLER

Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne fra sælger.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig

meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.

Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for sælgers regning inden rimelig tid. Sker

dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

Har køber ikke inden 3 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke senere gøre

manglen gældende.

§ 8. MISLIGHOLDELSE

Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer/ydelser og kræve erstatning efter de

almindelige kontraktretlige regler.

§ 9. ANSVARSBEGRÆNSNING

Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.

Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som

sælger ikke er herre over. Herunder krig, strejke, stormflod og andre vejrforhold

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

§ 10.TVISTER LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Esbjerg